Llibre d'estil del blog

Introducció

La intenció d’aquest llibre d’estil, es la definir la manera en que es composaran els texts en el blog informatiu de l’ACNefi, a fi de disposar d’un mètode fàcil per generar unes pàgines clares i homogènies.

Elements

Titols:

El Títol 1 ja està definit ja que es el propi títol del article. Per tant els nostres títols han de començar sempre pel 2.

Els títols han re respectar la seqüència lògica excepte el casos que s'expliquen més avall.

Títol 2

Títol 3

Títol 4

Resum: El resum serà el primer paràgraf(s) de l’article i ha de servir per donar una idea aproximada del contingut de l’article. Aquest paràgraf es copiarà tal i com està en la descripció de l’edició d l’article. Sempre es necessari. Es pot utilitzar B, U, I. A l'editor serà el Heading 5.
Introducció: Si s’utilitza, es la segona entrada de l’article. Inclou aquelles frases necessàries per presentar l’article. No es indispensable. Es pot utilitzar B, U, I. A l'editor serà el Heading 6.

Paràgraf: Es el cos normal de l’article. Es indispensable. Es pot utilitzar B, U, I.

Inserts: Frases o idees del article a ressaltar. S’ha de posar entre dos paràgrafs, però no es convenient abusar-ne massa. No es indispensable. Es pot utilitzar B, U, I. A l'editor serà el Blockquote (").

Fotografies: Les fotografies poden estar alineades a l’esquerra (left) o a la dreta (rigth), totes dues inserides al mig del text, o centrades (Middle) sense text a banda i banda. La vora i el marge es posen automàticament.

Llista numerada

  1. Element 1
  2. Element 2
  3. Element 3
  4. Element 4

Llista no numerada

  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4